ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิดและศักยภาพ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิดและศักยภาพ”
            เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี   นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีจัดโครงการ “อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิดและศักยภาพ” วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่าง กระบวนการพิจารณาคดีของศาลตลอดถึงผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษา จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและครอบครัว สามารถนำไปพัฒนากระบวนการทางความคิดและศักยภาพของตน เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมโดยปกติสุข ไม่หวนไปกระทำความผิดซ้ำ