ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  นางอุษา  จิวะชาติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี เพื่อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ว่าด้วยเรื่องการคัดเลือกและการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครเครือข่ายแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในการจัดทำแผนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ตลอดทั้งการติดตามและการรายงานผล