ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “เยาวชนสระบุรี ก้อนดินความดีงามของสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ  “เยาวชนสระบุรี ก้อนดินความดีงามของสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา  นางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “เยาวชนสระบุรี  ก้อนดินความดีงามของสังคม”  ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  โดย มีคณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค   จำนวน ๑๐๔ คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ด้านกฎหมายและทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายและทักษะในการดำรงชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน  ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกัน มิให้เด็กและเยาวชนไปกระทำความผิดและให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้โดยปกติสุข