ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ เบอร์โทร 0 3622 0616, 0 3622 3357, 0 3622 0695, 0 3622 1099, กลุ่มงานคดี 0 3622 1096 เบอร์fax 0 3622 2547

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิดและศักยภาพ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิดและศักยภาพ”
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิดและศักยภาพ” วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่าง กระบวนการพิจารณาคดีของศาลตลอดถึงผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและครอบครัว สามารถนำไปพัฒนากระบวนการทางความคิดและศักยภาพของตน เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมโดยปกติสุข ไม่หวนไปกระทำความผิดซ้ำ