ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
นางอุษา จิวะชาติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง