หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประวัติศาล  
เขตอำนาจศาล  
Check E-mail 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
โปรแกรมอัตราค่าส่งคำคู่ความและเขตอำนาจศาล 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ราคาหลักประกันตัวจำเลย  
การปฏิบัติตัวภายในศาล  
สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย  
โปรแกรมตรวจสอบมรรยาททนายความ 
กฎหมายและระเบียบ 
เบอร์โทรติดต่อ  
แผนที่ศาล  
Call Center  
Court ruling family mediฯ  
ผู้ดูแลระบบ  

นางสาวทัศนีย์  อ่อนอุ่น
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสระบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ


นางประทุม ราศรี
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ


  

 

นางอนงค์ ดีทรง
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ

น.ส.ชญาภา รัตนวราหะ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน

               

             

นายสุริยะ พริ้งไสว
พนักงานขับรถ

นายพรชัย สุขตะพงษ์
พนักงานสถานที่


นายยศกร แพงดี
พนักงานคอมพิวเตอร์กลุ่มงานคลัง


    

        

    น.ส.ชาลิตา ไพรวงค์
   นักวิชาการการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

       นางพัชริยา สายชำนิ
       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงาน


 นางสุพรรณรัตน์ โชตินิตย์
    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์


 

นายประชา รอดงาม
นิติกรชำนาญการ

 

น.ส.ไอรินทร์ ขานสระน้อย
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
กลุ่มงานคดี

นางมณีนุช มุกขะกังค์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ

    

    

นางทิวา พุ่มใย
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

 น.ส.ศิริขวัญ ผายชำนาญ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

 น.ส.จุรีภรณ์ ไคขุนทด
  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  

นายณรงค์ พรมจรูญ   
 พนักงานสถานที่กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

น.ส.นงลักษณ์ เปริญกุล
นิติกรปฏิบัติการ


กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี

นางวรรณภา เขตต์ฤทธิ์เลิศ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ

     

     

นางธนพร จิ๋วแหยม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน  

นายวิทยา สุพงษ์       
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ       

  

น.ส.ปวีณา แพน้อย
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

น.ส.ณัฐวดี  บุญทิม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นางสุกัญญา  แสงมาตร
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1