ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

            เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองชลภาวัฒนา ซึ่งตั้งอยู่  ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของศาลในด้านการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจักได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาต่อยอดในการนำระบบดิจิตอลมาใช้เพื่อสนับสนุนให้การเข้าถึงและอำนวยความยุติธรรม ให้มีความสะดวก รวดเร็วเป็นที่พึงพอใจของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
อ่านข่าว